Giáo trình thủy lực đại cương

MỤC LỤC

lời nói đầu

chương 1: các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng

chương 2: tính học của chất lỏng

chương 3: động học và động lực học của chất lỏng

chương 7: chuyển động đều trong lòng dẫn hở

chương 8: giải bài toán thủy lực bằng máy tính

tài liệu tham khảo