Bài tập thủy lực chọn lọc

MỤC LỤC
Lời nói đầu

Chương 1: tĩnh học chất lỏng

Chương 2: động học chất lỏng và chuyển động có thế

Chương 3: động lực học chất lỏng –tổn thất năng lượng

Chương 4: phương trình động lượng

Chương 5: dòng chả qua lỗ và vòi

Tài liệu tham khảo