Chương 5: Động cơ không đồng bộ ba pha

5.1 KH́I NIỆM: 
Động cơ không đồng bộ một pha thừng được d̀ng trong ćc thiết bị điện sinh hoat va công nghiêp , công suât thương be , tư vai Watt đên hơn môt ngan Watt, sư dung nguôn điê n xoay chiêu môt pha 110 V/220V. So vơi đông cơ không đông bô ba pha cung kich thươc thi công suât cua đông cơ không đông bô 1 pha chi băng khoang 70% công suât cua đông cơ không đông bô 3 pha, nhưng thưc tê do kha năng qua tai thâp nên ngoai trư đông cơ kiêu điên dung , công suât cua đông cơ không đông bô 1 pha chi vao khoang 50% công suât của động cơ 3 pha. Do sư dung nguôn xoay chiêu 1 pha nên đông cơ 1 pha đươc dung kha phô biên trong sinh hoat va sản xuất nhỏ.

5.2 CÂU TAO CUA ĐÔNG CƠ KHÔNG ĐÔNG BÔ 1 PHA : 
Do nguyên ly mơ may khac nhau va yêu câu vê tinh năng ky thuât khac nhau , nên kêt câu đông cơ không đông bô 1 pha cung co nhiêu điêm khac nhau , nhưng câu tao chinh cung gôm hai phân la stato va roto.

5.2.1.Phân tinh (Stator): 
Phân tinh cung gôm : mạch từ, dây quân , vỏ ḿy. Mạch từ ć cấu tạo giống như mach tư stator đông cơ 3 pha, dây quân stator gôm dây quân chinh va dây quân phu co kêt câu hương không giông nhau, đăt lêch nhau goc

5.2.2.Phân quay (Rotor): 
Rotor cua đông cơ không đông bô 1 pha thương dung la roto lông soc Ngòi hai phần ch́nh trên , c̀n ć ćc bộ phận kh̉i động như tụ điên, ngăt điên ly tâm hay rơle dong điên, rơle điên ap,…

5.3 NGUYÊN LY LAM VIÊC CƠ BAN CUA ĐÔNG CƠ MÔT PHA: 

Đê hiêu đươc nguyên ly lam viêc cua đông cơ không đông bô 1 pha, trươc tiên ch́ng ta phân t́ch sự h̀nh th̀nh từ trương trong dây quân môt pha.

 

 


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • dong co khong dong bo 3 pha cach tinh vong quay
  • nguyên ly lam viec cua dong co khong dong bo ba pha
  • so do nguyen ly dong co 3 pha
  • đông cơ điên 3 pha
  • so do day quan Stato kieu dong khuon
  • ,