Vai trò của ngân hàng trung ương trong nền kinh tế thị trường

VAI TRÒ CỦA NHTW TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Số trang: 35
Dung lượng 48.27 KB
Loại file Zip

CHƯƠNG I : VAI TRÒ CỦA NHTW TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.

1. Khái niệm NHTW
2. Chức năng, nhiệm vụ của NHTW trong nền kinh tế thị trường
2.1. NHNN là Ngân hàng phát hành
2.2. Ngân hàng của Chính Phủ
2.3. Ngân hàng của các Ngân hàng
2.4. NHTW và việc thực hiện chính sách tiền tệ

CHƯƠNG II: NHNN VIỆT NAM TRONG SỰ CHUYỂN ĐỔI TỪ NỀN KINH TẾ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC.

1. Sự cần thiết phải xây dựng các thể chế tài chính hữu hiệu trong nền kinh tế chuyển tiếp.
2. Vai trò của khu vực Ngân hàng.
3. Việt Nam trong quá trình đổi mới và hoàn thiện hệ thống Ngân hàng

CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦNG CỐ VÀ HỖ TRỢ VAI TRÒ CỦA NHTW TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

1. Một số vấn đề còn tồn tại trong hoạt động của NHTW.
2. Một số giải pháp khắc phục

KẾT LUẬN