Quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại

Quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại

Số trang: 35
Dung lượng 46.58 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I. Cơ sở lý luận của việc quản lý tiền cho vay

I.1. Tín dụng là gì?
I.2. Bản chất của tín dụng
I.3. Chức năng của tín dụng
I.4. Vai trò của tín dụng
I.5. Tín dụng ngân hàng
I.6. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

Chương II. Những nguyên tắc quản lý tiền cho vay

II.1. Những thông tin cần nắm được trước khi quyết định cho vay
II.2. Những điều kiện cho vay và những đảm bảo cho khoản vay
II.3. Vấn đề quản lý tiền cho vay có hiệu quả

Chương III. Thực trạng việc cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

III.1. Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng
III.2. Các loại cho vay ngắn hạn về vốn lưu động
III.3. Các loại cho vay trung hạn và dài hạn
III.4. Cho vay tiêu dùng
III.5. Thành tựu và hạn chế của việc cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Chương IV. Giải pháp cho vay an toàn và hiệu quả của các ngân hàng thương mại

IV.1. Giải pháp về rủi ro cho vay
IV.2. Giải pháp về nguyên tắc cho vay
IV.3. Giải pháp về phương thức cho vay
IV.4. Giải pháp về tín dụng của ngân hàng thương mại
IV.5. Giải pháp cho vấn đề ứ đọng vốn hiện nay
IV.6. Giải pháp về nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng

Chương V. Phương hướng để nâng cao hiệu quả của việc quản lý tiền cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

V.1. Chiến lược sử dụng vốn gắn liền với chiến lược kinh tế – xã hội
V.2. Phân bổ thành phần vốn đầu tư trong từng dự án
V.3. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành ngân hàng

Kết luận