Giáo trình thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay là:
* Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Tranfer Remittance).
* Trả tiền lấy chứng từ (C.A.D: Cash Against Document).
* Nhờ thu (Collection).
* Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).

Download link ===>  giao_trinh_thanh_toan_quoc_te