Đồng hồ cảm biến

+ Lúc đầu ánh sáng từ LED phát đến LED thu chưa bị che khối cảm biến đưa ra tín hiệu có mức logic 1 vào Vi điều khiển 89S52 đồng hồ chưa hoạt động
+ Khi ta che ánh sáng từ LED phát đến LED thu (trong 1 khoang thời gian ngắn) rồi thả ra khối cảm biến đưa ra tín hiệu chuyển từ mức logic 1 xuống mức logic 0 rồi lại chuyển lên mức logic 1 tạo thành 1 xung kích vào chân ngắt ngoài INT0 đồng hồ bắt đầu chạy, nếu che lần nữa rồi thả thì thời gian sẽ được lưu lại ( lưu đc 3 lần )
+ Mạch gồm có 3 button:
– button 1: nối với chân 9, nối với âm nguồn làm nhiệm vụ reset
– button 2: nối với chân 13 (INT1) nối với âm nguồn để xem lại kết quả đã hiển thị
– button 3: nối chân 28 (P2.7) với âm nguồn để chuyển xem kết quả hiển thị tiếp theo
Download link ===>   Đồng hồ cảm biến