Nghiên cứu chuẩn kết nối không dây zigbee/ieee 802.15.4

MỤC LỤC

Lời nói đầu
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG WPAN
1.1 Khái niệm mạng WPAN
1.2 Sự phát triển của mạng WPAN
1.3 Phân loại các chuẩn mạng WPAN
1.4 Khái quát về ZigBee/ IEEE 802.15.4
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Đặc điểm
1.4.3 Ưu điểm của ZigBee/IEEE802.15.4 với Bluetooth/IEEE802.15.1
1.4 Mạng ZigBee/ IEEE 802.15.4 LR-WPAN.
1.4.2 Thành phần của mạng LR-WPAN
1.4.3 Kiến trúc liên kết mạng
1.5.2.1 Cấu trúc liên kết mạng hình sao (Star)
1.5.2.2 Cấu trúc liên kết mạng mắt lưới (mesh)
1.5.2.3 Cấu trúc liên kết mạng hình cây (cluster-tree)
CHƯƠNG 2 CHUẨN ZigBee/IEEE 802.15.4.
2.1 Mô hình giao thức của ZigBee/IEEE802.15.4
2.2 Tầng vật lý ZigBee/IEEE 802.15.4
2.2.1 Mô hình điều chế tín hiệu của tầng vật lý
2.2.1.1 Điều chế tín hiệu của tầng PHY tại dải số 2.4 GHz
2.2.1.1.1 Sơ đồ điều chế
2.2.1.1.2 Bộ chuyển bit thành k ý tự
2.2.1.1.3 Bộ chuyển ký tự thành chip
2.2.1.1.4 Bộ điều chế O-QPSK
2.2.1.2 Điều chế tín hiệu của tầng PHY tại dải tần 868/915MHz
2.2.1.2.1 Sơ đồ điều chế
2.2.1.2.2 Bộ mã hóa vi phân
2.2.1.2.3 Bộ ánh xạ bit thành chip.
2.2.1.2.4 Bộ điều chế khóa dịch pha nhị phân BPSK
2.2.2 Các thông số kỹ thuật trọng tầng vật lý của IEEE 802.15.4
2.2.2.1 Chỉ số ED (energy detection)
2.2.2.2 Chỉ số chất lượng đường truyền (LQI)
2.2.2.3 Chỉ số đánh giá kênh truyền (CCA)
2.2.3 Định dạng khung tin PPDU
2.3 Tầng điều khiển dữ liệu ZigBee/IEEE 802.15.4 MAC
2.3.1 Cấu trúc siêu khung
2.3.1.1 Khung CAP

2.3.1.2 Khung CFP
2.3.1.3 Khoảng cách giữa hai khung (IFS)
2.3.2 Thuật toán tránh xung đột đa truy cập sử dụng cảm biến sóng mang
CSMA-CA.
2.3.3 Các mô hình truyền dữ liệu.
2.3.4 Phát thông tin báo hiệu beacon
2.3.5 Quản lý và phân phối khe thời gian đảm bảo GTS.
2.3.6 Định dạng khung tin MAC
2.4 Tầng mạng của ZigBee/IEEE802.15.4
2.4.1 Dịch vụ mạng
2.4.2 Dịch vụ bảo mật
2.5 Tầng ứng dụng của ZigBee/IEEE 802.15.4
CHƯƠNG 3 CÁC THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN CỦA ZigBee/IEEE 802.15.4
3.1 Thuật toán định tuyến theo yêu cầu AODV (Ad hoc On Demand Distance
Vector)
3.2 Thuật toán hình cây
3.2.1 Thuật tóan hình cây đơn nhánh
3.2.2 Thuật toán hình cây đa nhánh
CHƯƠNG 4 Mô phỏng thuật toán định tuyến trong mạng mesh của
ZigBee/IEEE802.15.4 bằng phần mềm MatLab và Visual C
4.1 Sơ đồ thuật toán.
4.2 Kết quả và đánh giá
4.3 Kết luận
PHỤ LỤC
Mã nguồn của chương trình
Tài liệu tham khảo