Phong thủy kiến trúc

Phong thủy trong xây dựng
1. Phong thủy là gì ?
2. Không gian đa năng
3. Đất lệch
4. Tường nhà
5. Bố trí phòng ăn
6. Phong thủy và thuật sử dụng màu
7. Nghệ thuật kiến trúc và văn hóa cổ trung hoa
8. Thuyết phong thủy đối với Mỹ và Việt Nam
10. Ảnh hưởng của phong thủy trong đời sống văn hóa
11. Chọn vị trí để xây dựng nhà
12. Phong thủy trong kiến trúc kinh thành Huế
13. Nét thuần nhị giữa kiến trúc và phong thủy
14. Chọn hướng xây nhà
15. Xem xét phương vị địa hình để định cát hung cho cuộc đất
Download link ===>   Phong thủy kiến trúc