Pháp lệnh giống vật nuôi

MỤC LỤC

Chuong 1: Nhung quy dinh chung

Chuong 2: Quan ly va bao ton nguon gen vat nuoi

Chuong 3: Nghien cuu, chon, tao, khao nghiem va cong nhan giong vat nuoi moi

Chuong 4: San xuat, kinh doanh giong vat nuoi

Chuong 5: Quan ly chat luong giong vat nuoi

Chuong 6:Thanh tra va giai quyet tranh chap

Chuong 7: Dieu khoan thi hanh

Download link ===> Pháp lệnh giống vật nuôi