Hệ thống thông tin kế toán

Mục lục

chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

chương 2. Cơ sở dữ liệu

chương 3. Các chu trình kế toán

chương 4. Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán

chương 5. Phân tích và thiết hệ thống thông tin kế toán

chương 6. Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán

tài liệu tham khảo