Cách giải nhanh bài tập kinh tế học quốc tế

I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ

a.Xác định khung tỷ lệ trao đổi.

b.Chi phí cơ hội của sản phẩm

c.Tỷ lệ trao đổi để mậu dịch hai quốc gia là bằng nhau

TỔNG HỢP GIẢI NHANH PHẦN LÝ THUYẾT MẬU DỊCH CỔ ĐIỂN

c.Tính thời gian tiết kiệm được của mỗi quốc gia, khi mậu dịch xảy ra

d. Dựa vào khung tỷ lệ trao đổi, xét mậu dịch có xảy ra hay không?

e.Xác định lợi ích mậu dịch của hai quốc gia, khi cho điểm tự cung tự cấp.

f.Xác định khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền (Câu 22/_đề 1)

II. LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ

III. THUẾ QUAN, CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN

+Tính tỷ lệ bảo hộ thật sự cho nhà sản xuất:

IV.LIÊN KẾT QUỐC TẾ, LIÊN HIỆP QUAN THUẾ.

IV. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Bản pdf:


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • bài tập về mậu dịch quốc tế
  • ,