Thực trạng của việc quản lý TSCĐ ở Công ty Mây Tre Hà Nội

Số trang: 46
Dung lượng 57.36 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

I. Tài sản cố định vai trò và vị trí của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh
1. Khái niệm chung về TSCĐ
2. Vai trò và vị trí của TSCĐ trong sản xuất kinh doanh
II. Đặc điểm và yêu cầu quản lý TSCĐ
III. Khấu hao tài sản cố định
1. Khái niệm
2. Các hình thức khấu hao
3. Các phương pháp tính khấu hao cơ bản tài sản cố định hữu hình
4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY MÂY TRE HÀ NỘI

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Mây Tre Hà Nội
1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Mây Tre Hà Nội
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý ở Công ty Mây Tre Hà Nội
3. Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh
4. Cơ cấu mua hàng kinh doanh của Công ty
5. Tình hình lao động của Công ty
6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
II. Thực trạng công tác quản lý TSCĐ tại Công ty Mây Tre Hà Nội
1. Tình hình tài sản cố định của Công ty qua những năm gần đây
2. Tình hình trích khấu hao TSCĐ của Công ty
3. Đánh giá công tác quản lý TSCĐ ở Công ty
4. Thuận lợi khó khăn và xu hướng phát triển của Công ty Mây Tre Hà Nội

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY MÂY TRE HÀ NỘI

I. Một số giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định của Công ty
II. Điều kiện để thực hiện việc sử dụng có hiệu quả TSCĐ của Công ty
1. Từ phía Nhà nước
2. Từ phía Công ty

KẾT LUẬN

 Download link ===> Thực trạng của việc quản lý TSCĐ ở Công ty Mây Tre Hà Nội