Nguyên tắc tính chi phí kinh doanh khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp

Khác với chi phí tài chính, chi phí kinh doanh của một doanh nghiệp được tập hợp, tính toán một cách tự chủ, bí mật và chỉ được phục vụ cho việc ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp. Vì thế, với từng loại chi phí kinh doanh phát sinh việc lựa chọn phương pháp, nguyên tắc tính toán do bộ máy quản trị của doanh nghiệp quyết định. Lựa chọn phương pháp, nguyên tắc phù hợp sẽ giúp tốc độ tính toán nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin kịp thời chính xác để phục vụ cho các quyết định quản trị liên tục, thường xuyên trong doanh nghiệp