Thực trạng giải quyết việc làm ở tỉnh thái bình

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở TỈNH THÁI BÌNH

Số trang: 42
Dung lượng 64.33 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Đặt vấn đề.

1. Lý do lựa chọn đề tài.

2. Mục đích nghiên cứu đề tài.

3. Phạm vi, phương pháp nghiên cứu.

Phần I. Lý luận chung về việc làm và pháp luật về việc làm.

I. Việc làm và thất nghiệp.

II. Pháp luật về việc làm.

III. Quan điểm của tỉnh về giải quyết việc làm.

IV. Tình hình và kết quả thực hiện các quy định BLLĐ.

Phần II. Thực trạng giải quuyết việc làm ở tỉnh Thái Bình.

I. Khái quát tình hình lao động và việc làm.

II. Thực trạng giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình.

Phần III. Mục tiêu, phương hướng giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình năm 2001 – 2005.

I. Mục tiêu, phương hướng tổng quát phát triển kinh tế xã hội.

II. Mục tiêu phương hướng giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình

Phần IV. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Bình.

I. Giải pháp về kinh tế.

II. Chương trình dân số KHHGĐ, di dân xây dựng các vùng kinh tế mới, cung ứng lao động cho các khu công nghiệp tập trung và xuất khẩu lao động

IV. Giải pháp hỗ trợ trực tiếp để tạo việc làm.

V. Xây dựng và áp dụng một số cơ chế, chính sách khuyến khích dạy nghề, thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm