Nhập khẩu linh kiện máy tính tại Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Sao Việt

Nhập khẩu linh kiện máy tính tại Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Sao Việt

Số trang: 104
Dung lượng 596.6 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SAO VIỆT VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH 10

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY SAO VIỆT 10
1.1.1. Giới thiệu chung 10
1.1.2. Lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của công ty 12
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 16
1.2.1. Mô hình tổ chức hệ thống công ty 17
1.2.2. Phân bổ nguồn nhân lực và mối quan hệ giữa các phòng ban 17
1.3. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG 24
1.3.1. Quan hệ quốc tế 24
1.3.2. Quan hệ trong nước 25
1.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHUNG CỦA CÔNG TY 25
1.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY 27
1.5.1. Thuế nhập khẩu 27
1.5.2. Tỷ giá hối đoái 28
1.5.3. Luật pháp quốc tế 29
1.5.4. Môi trường kinh tế quốc dân 30
1.5.5. Biến động kinh tế trên thị trường thế giới 31
1.6. KINH NGHIỆM NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH CỦA MỘT SỐ CÔNG TY VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI CÔNG TY SAO VIỆT 35
1.6.1. Kinh nghiệm nhập khẩu linh kiện máy tính của các công ty 35
1.6.2. Bài học đối với Công ty Sao Việt 37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY SAO VIỆT 39

2.1. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH Ở VIỆT NAM 39
2.1.1. Thuế nhập khẩu 39
2.1.2. Giấy phép nhập khẩu 39
2.1.3. Rào cản kỹ thuật 39
2.1.4. Biện pháp quản lý hành chính 41
2.1.5. Biện pháp dán tem hàng nhập khẩu 41
2.2. THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH Ở CÔNG TY 42
2.2.1. Đặc điểm các mặt hàng linh kiện máy tính nhập khẩu chủ yếu 42
2.2.2. Kết quả hoạt động nhập khẩu linh kiện máy tính của công ty 43
2.2.3. Tỷ trọng nhập khẩu linh kiện máy tính của công ty 44
2.2.4. Thị trường nhập khẩu linh kiện máy tính chính của công ty 45
2.2.5. Các nghiệp vụ liên quan đến nhập khẩu của công ty 46
2.3. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 55
2.3.1. Tỷ suất doanh lợi nhập khẩu 55
2.3.2. Mức sinh lời của vốn 56
2.3.3. Tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu 57
2.3.4. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 57
2.3.5. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 58
2.3.6. Doanh lợi doanh thu 59
2.3.7. Hệ số tổng lợi nhuận 59
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH CỦA CÔNG TY 60
2.4.1. Thành công 60
2.4.2. Những khó khăn còn tồn tại 62
2.4.3. Nguyên nhân 66

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY SAO VIỆT 69

3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG LINH KIỆN MÁY TÍNH TRÊN THẾ GIỚI 69
3.1.1. Xu Hướng cung cấp nguồn hàng linh kiện máy tính của các nước 69
3.1.2. Xu hướng tiêu dùng mặt hàng linh kiện máy tính 70
3.2. DỰ BÁO GIÁ TRỊ HÀNG NHẬP CHO CÔNG TY 70
3.2.1. Mô hình dự báo 70
3.2.2. Kết quả dự báo 72
3.3. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2015 73
3.3.1. Mục tiêu chung 73
3.3.2. Mục tiêu năm 2010 73
3.4. PHƯƠNG HƯỚNG 74
3.5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU LINH KIỆN MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY SAO VIỆT 75
3.5.1. Đối với công ty 75
3.5.2. Một số kiến nghị đối với nhà nước 80

KẾT LUẬN 91