Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty tư vấn đầu tư xây dựng

Số trang: 18
Dung lượng 19.34 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Sau thời gian kiến tập tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng thuộc liên hiệp đường sắt Việt Nam hiểu thực tiễn công tác quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của nhà máy.
Cùng với kiến thức tiếp thu tại trường, em xin trình bày “Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý kinh doanh tại Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Nội dung báo cáo gồm các phần:
I. Quá trình hình thành, phát triển trong từng thời kỳ.
II. Một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của Công ty.
– Đặc điểm về nhiệm vụ quyền hạn của Công ty
– Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty.
– Đặc điểm về lao động của Công ty.
– Đặc điểm về tài chính.