Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh

Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh

Số trang: 113
Dung lượng 154.2 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 8

I. CHẤT THẢI VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI 9
1. CHẤT THẢI 9
1.1 Khái niệm về chât thải 9
1. 2 Nguồn gốc phát sinh và thành phần của chất thải 9
1.2.1 Chất thải rắn 9
1.2.2 Chất thải lỏng 10
1.2.3 Chất thải khí 11
2. QUảN LÝ CHấT THảI 12
2.1 Quản lý chất thải rắn 12
2.1.1 Thu gom 12
2.1.2 Vận chuyển chất thải rắn 12
2.1.3 Xử lý CTR 13
2. 2 Quản lý chất thải lỏng 13
2.3 Quản lý khí thải khí 13
II. CHấT THảI Y Tế 14
1. TổNG QUAN Về CHấT THảI Y Tế 14
1.1 Khái niệm 14
1.2 Phân loại 15
1.2.1 Chất thải lây nhiễm. Trong chất thải lâm sàng chia thành 4 loại: 15
1.2.2 Chất thải hóa học nguy hại: 16
1.2.4 Bình chứa áp suất 17
1.2.5 Chất thải thông thường 17
– Nước thải nhà giặt và nước vệ sinh lau rửa sàn nhà có chứa các hợp chất hữu cơ, các chất lơ lửng và các chất tẩy rửa. 18
1.3 Thành phần 18
1.4 Ảnh hưởng của chất thải y tế 20
1.4.1 Ảnh hưởng của CTYT đối với môi trường 21
1.4.1.1 Môi trường nước 21
1.4.1.2 Ô nhiễm môi trường đất 22
1.4.1.3 Ô nhiễm môi trường không khí 23
1.4.2 Ảnh hưởng của chất thải y tế đối với sức khỏe cộng đồng 24
1.4.2.1 Ảnh hưởng của các chất thải truyền nhiễm và các vật sắc nhọn. 24
1.4.2.2 Ảnh hưởng của các chất thải hóa chất và dược phẩm 27
1.4.2.3 Những ảnh hưởng của chất thải gây độc hại gen 27
1.4.2.4 Những ảnh hưởng của chất thải phóng xạ 28
1.2.4.5 Tính nhạy cảm của cộng đồng 29
2. QUI TRINH QUảN LÝ CHấT THảI Y Tế 29
2.1 Thu gom 29
2.2 Vận chuyển 30
2.3 Xử lý 31
3. KINH NGHIệM TREN Tế GIớI VA VIệT NAM Về QUảN LÝ CHấT THảI Y Tế 31
3.1 Kinh nghiệm của các nước trên thế giới 31
3.2 Quản lý chất thải y tế tại Việt Nam. 35
3.2.1 Tình hình chung 35
3.2.2 Tại một số bệnh viện 39

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ QUY MÔ CẤP HUYỆN TẠI QUẢNG NINH 41

I. GIƠI THIỆU Về CAC BỆNH VIỆN/ CƠ SỞ Y TÊ QUY MÔ CÂP HUYỆN TẠI QUẢNG NINH 41
II. THựC TRạNG QUảN LÝ CHấT THảI Y Tế QUY MO CấP HUYệN TạI QUảNG NINH 45
1. ĐặC DIểM CHấT THảI PHAT SINH Từ Hệ THốNG CAC BệNH VIệN 45
1.1 Đặc điểm của nước thải 45
1.2 Đặc điểm của chất thải rắn y tế 48
2. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH QUảN LÝ CHấT THảI BệNH VIệN ở QUảNG NINH 51
2.1 Tình hình quản lý chất thải hiện nay ở các bệnh viện 51
2.1.1 Quản lý nước thải 51
2.1.2 Quản lý CTRYT của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh 53

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ QUY MÔ CẤP HUYỆN TẠI QUẢNG NINH 57

I. CĂN Cứ ĐÈ XUấT MÔ HÌNH 57
1 Hệ THốNG LUậT PHÁP 57
1.1 Luật bảo vệ môi trường 57
1. 2 Chỉ thị số 199/TTg 58
1. 4 Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg 58
1.5 Quy chế quản lý chất thải y tế 59
1.6 Các văn bản pháp luật khác 60
II. Đề XUấT MÔ HÌNH 60
1. MÔ HÌNH QUảN LÝ CHấT THảI RắN Y Tế 60
1.2 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH 62
1.2.1 Các biện pháp giảm thiểu, tái sử dụng chất thải 62
1.2.2 Xử lý ban đầu 63
1.2.3 Phân loại chất thải tại nguồn 66
1.2.4 Thu gom, vận chuyển chất thải 67
1.2.5 Xử lý chất thải 70
2. MÔ HÌNH QUảN LÝ CHấT THảI LỏNG 75
3. Xử LÝ KHÍ THảI 77
4. KIếN NGHị 77

KẾT LUẬN 79