Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án ĐT

MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan ve hoat dong dau thau va cac kiem toan doi voi cac du an dau tu thuc hien bang nguon von NSNN.

Chuong II: Thuc trang ve cong tac dau thau va kiem toan cong tac dau thau du an dau tu cua KTNN trong thoi gian qua o VN.

Chuong III: XD phuong phap kiem toan cong tac dau thau cac DA dau tu thuc hien bang nguon von NSNN.

 

Download link ===> Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án ĐT