Giải pháp tăng cường công tác quản lý hành nghề kế toán

Năm 2008, Ban quản lý hành nghề kế toán đã xét duyệt và thông báo công khai 18 doanh nghiệp và 1 cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán với tổng số 46 kế toán viên; đã tổ chức 2 khóa học cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề và tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán tại 05 công ty. VAA đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán