Giới thiệu khái quát về khách sạn maison hanoi hanova

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN MAISON DHANOI HANOVA

Số trang: 28
Dung lượng 66.29 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Lời mở đầu 1
Phần I : Giới thiệu khái quát về khách sạn Maison D’Hanoi Hanova 3
1 > Vị trí ,lịch sử hình thành của khách sạn Maison D’Hanoi Hanova. 3
2 > Chức năng chung của khách sạn : 4
3> Hệ thống tổ chức và điều hành của khách sạn : 5
4>Thị trường hoạt động của khách sạn : 5
5>Bộ phận sinh viên được thực tập : 5
Phần II : Tình hình hoạt động của bộ phận ăn uống ,lễ tân ,buồng và bàn tại khách sạn. 7
A) Bộ phận ăn uống. 7
1> Vị trí và chức năng của bộ phận ăn uống tại khách sạn 7
2> Cơ cấu tổ chức: 8
3> Các hình thức bồi dưỡng và đào tạo đối với nhân viên tại bộ phận : 8
4> Các hình thức khen thưởng, khuyến khích,kỷ luật. Thái độ của nhân viên đối với các hình thức đó,đánh giá hiệu quả của các hình thức 10
5> Nhiệm vụ của bộ phận ăn uống tại khách sạn: 11
6> Nhiệm vụ được phân công,quy trình thực hiện nhiệm vụ được hướng dẫn. Những điểm khác biệt và tương đồng so với lý thuyết học tại trường. 11
B) Bộ phận buồng. 12
1> Vị trí và đặc điểm của bộ phận buồng tại khách sạn Maison D’ Hanoi: 12
2> Cơ cấu tổ chức : 12
3> Các hình thức bồi dưỡng và đào tạo đối với nhân viên bộ phận buồng : 12
4>Các hình thức khen thưởng,khuyến khích,kỷ luật. Thái độ của nhân viên đối với các hình thức đó,đánh giá hiệu quả của các hình thức đó. 14
5> Nhiệm vụ của bộ phận buồng trong khách sạn : 14
6> Nhiệm vụ được phân công,quy trình thực hiện nhiệm vụ được hướng dẫn. Những điểm khác biệt và tương đồng so với lý thuyết học tại trường. 15
C) Bộ phận lễ tân. 16
1> Vị trí và đặc điểm của bộ phận lễ tân tại khách sạn Maison D’ Hanoi: 16
2> Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân trong khách sạn. 16
3> Các hình thức bồi dưỡng và đào tạo đối với nhân viên bộ phận lễ tân : 17
4> Các hình thức khen thưởng,khuyến khích,kỷ luật. Thái độ của nhân viên đối với các hình thức đó,đánh giá hiệu quả của các hình thức đó. 18
5> Nhiệm vụ của bộ phận lễ tân trong khách sạn : 19
6> Nhiệm vụ được phân công,quy trình thực hiện nhiệm vụ được hướng dẫn. Những điểm khác biệt và tương đồng so với lý thuyết học tại trường. 19
D) Bộ phận Bàn: 20
1> Vị trí và đặc điểm của bộ phận Bàn tại khách sạn Maison D’ Hanoi: 20
2> Cơ cấu tổ chức của bộ phận bàn trong khách sạn. 21
3> Các hình thức bồi dưỡng và đào tạo đối với nhân viên bộ phận bàn : 21
4> Các hình thức khen thưởng,khuyến khích,kỷ luật. Thái độ của nhân viên đối với các hình thức đó,đánh giá hiệu quả của các hình thức đó. 22
5> Nhiệm vụ của bộ phận bàn trong khách sạn : 23
6> Nhiệm vụ được phân công,quy trình thực hiện nhiệm vụ được hướng dẫn. Những điểm khác biệt và tương đồng so với lý thuyết học tại trường. 23
Phần III : Đánh giá những lợi thế,thuận lợi,những khó khăn trong thực tập. 25
I. Lợi thế,thuận lợi: 25
II. Những phát sinh,khó khăn 27
Phần IV : Kiến nghị và kết luận 26
I. Kiến nghị 26
C) Với sinh viên khoá sau : 27
III) Kết luận đợt thực tập 27
Tài liệu tham khảo 29