Thực trạng kiểm soát nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Thực trạng kiểm soát nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Số trang: 32
Dung lượng 1.43 MB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I : Lý luận chung về nguồn vốn FDI và kiểm soát FDI 3

1. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI 3
1.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
1.2 Đặc điểm của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4
1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 4
1.3.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 4
1.3.2 Doanh nghiệp liên doanh 4
1.3.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 5
1.3.4 Các hình thức khác 5
1.4 Tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
1.4.1 Đối với nước nhập khẩu vốn 5
1.4.2 Đối với nước xuất khẩu vốn 9
2. Kiểm soát vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
2.1 Khái niệm kiểm soát nguồn vốn FDI 10
2.2 Vai trò của việc kiểm soát FDI 10

PHẦN II : THỰC TRẠNG VIỆC KIỂM SOÁT NGUỒN VỐN FDI TẠI VIỆT NAM 11

1. Quan điểm về kiểm soát FDI của Việt Nam 11
2. Quá trình kiểm soát FDI tại Việt Nam 12
2.1 Giai đoạn 2000 – 2002 12
2.2 Giai đoạn 2003 – 2007 13
2.3 Giai đoạn 2008 – nay 15

PHẦN III: Đánh giá kinh tế Việt Nam với quá trình kiểm soát nguồn vốn FDI những năm gần đây 17

1. Khả năng hấp thụ FDI của nền kinh tế 17
2. Thành tựu đạt được của việc kiểm soát FDI 18
2.1 Khối lượng FDI tăng qua các năm 18
2.2 Mức độ giải ngân FDI: tỷ lệ vốn thực hiện/ vốn đăng ký từ 2000 – 2010 19
2.3 Cơ cấu vốn đầu tư 20
2.3.1 Cơ cấu vốn theo ngành 21
2.3.2 Cơ cấu vốn theo vùng 23
2.3.3 Cơ cấu vốn theo đối tác 24
2.3.4 Cơ cấu vốn theo hình thức đầu tư 25
3. Hạn chế và nguyên nhân của việc kiểm soát FDI 26

Phần IV : Kết Luận 29