Tạo nguốn vốn cho vay trung và dài hạn

Bài viết trao đổi thêm các khía cạnh nhìn từ thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại hiện nay như là: – Vốn để cho vay của các ngân hàng thương mại xuất phát từ nhiều nguồn huy động. – Quan điểm tạo vốn hiện đại theo cơ chế thị trường.

 

Download link ===> Tạo nguốn vốn cho vay trung và dài hạn