Tăng cường huy động vốn TDNN cho NSNN và cho ĐTPT qua việc phát hành TPCP

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TDNN VÀ TPCP.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TDNN CHO NGÂN SÁCH VÀ CHO ĐTPT QUA VIỆC PHÁT HÀNH TPCP GIAI ĐOẠN 1991-2004.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TDNN CHO NSNN VÀ ĐTPT QUA VIỆC PHÁT HÀNH TPCP TRONG GIAI ĐOẠN TỚI.

 

Download link ===> Tăng cường huy động vốn TDNN cho NSNN và cho ĐTPT qua việc phát hành TPCP