Phân tích chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài trên quan điểm phát triển bền vững

Bài viết phân tích chính sách đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trên quan điểm phát triển bền vững, nêu ra các kết quả đạt được và đề ra 1 số nhận xét đánh giá.

 

Download link ===> Phân tích chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài trên quan điểm phát triển bền vững