Hoàn thiện cơ chế xét duyệt, thẩm định và quản lý hồ sơ hưởng các chế độ BHXH

MỤC LỤC

Phan I: Ho so va qui trinh giai quyet huong cac che do BHXH.

Phan II: Quan ly, luu tru ho so BHXH.

 

Download link ===> Hoàn thiện cơ chế xét duyệt, thẩm định và quản lý hồ sơ hưởng các chế độ BHXH