Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước

Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC .

– 1.Bản chất vai trò của vốn và nguồn vố huy động trong nước ;

2. Quang điểm của Đảng về huy động vốn trong nước ;

3. Một số kinh nghiệm của các địa phương và nước ngoài .

– CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CỦA TPDN GIAI ĐOẠN 1997-2002 .

– 1. Khái quát ;

2. Thực trạng huy động vốn đầu tư trong nước ;

3.Tổng vốn huy động và tình hình sử dụng vốn cho đầu tư phát triển Thành Phố ;

4. Một số hạn chế và nguyên nhân .

– CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2010 .

– 1.Định hướng phát triển KTXH và nhu cầu vốn đầu tư trong nước của thành phố ;

2.Một số giải pháp huy động vốn đầu tư trong nước ;

3.Những kiến nghị, đề xuất .

– KẾT LUẬN .

-PHỤ LỤC .

-TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Download