Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng

Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng với việc khôi phục và phát triển nghề truyền thống ở Việt Nam

Nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển nhờ đồng vốn tín dụng của ngân hàng. Để mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng nhằm góp phần khôi phục và phát triển nghề truyền thống ở Việt Nam bài viết đưa ra một số giải pháp : Vận dụng linh hoạt các hình thức tín dụng gián tiếp; cải tiến quy trình, điều kiện và thủ tục tín dụng; Mở rộng cho vay trung, dài hạn để đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ; mở rộng dịch vụ và marketingh ngân hàng…

Download link ===> Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng