Ngân hàng Nhà nước-vị trí, vai trò,chức năng và nhiệm vụ trong nền kinh tế thị trường

MỤC LỤC

1.Vi tri, vai tro, chuc nang va nhiem vu cua NHNN truoc khi co Phap lenh ngan hang.

2.Vi tri, vai tro, chuc nang va nhiem vu cua NHNN sau 6 nam thuc hien Phap lenh ngan hang.

3.Yeu cau khach quan doi hoi hoan thien Phap lenh ngan hang Nha nuoc o tam cao hon.

4.Nhung quan diem dinh huong ve vai tro, chuc nang va nhiem vu cua NHNN .

5.Hoan thien Phap luat ve NHNN tien toi xay dung Luat NHNN.

 

Download link ===> Ngân hàng Nhà nước-vị trí, vai trò,chức năng và nhiệm vụ trong nền kinh tế thị trường