Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đv được KT

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty liên doanh bao bì UNITED

Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam

Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Ng.Hàng NN

Rủi ro kiểm toán và công tác đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách trong hoạt động kiểm toán các đơn vị

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

Hoàn thiện hệ thống các phương pháp kiểm toán

Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp TM

Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính

Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và Phải thu của khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính

Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015

Đề tài : THẢO LUẬN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN THẾ GIỚI – BIG4

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (trường hợp thông thường)

Lý thuyết chọn mẫu và ứng dụng chọn mẫu trong kiểm toán

Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư

Rủi ro kiểm toán và những loại hình cụ thể